Refresh PRE

ปี59-เทคโนโลยีระบบการจัดการพลังงานอาคาร (BEMs) และโรงงาน (FEMs)

ปี59-เทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ (water management)

ปี59-การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ฟอร์ม (E-FORM)

ปี59-ภาพรวมการสัมมนา REFRESH

ปี58-Organic Rankine cycle (ORC)

ปี58-Monitoring

ปี58-Solar Roof Top

ปี58-ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

Once-through Boiler

LED

LED

VSD Chiller

Absorption Heat Pump

Once-through Boiler

Chiller

Air Knife

Air Gun

คำถามที่พบบ่อย

เป็นโครงการที่นำผู้รับผิดชอบด้านพลังงานท่านเก่า มาทบทวนความรู้ในเชิงการสัมมนาวิชาการ และเพิ่มเติมความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆโดยทรงคุณวุฒิจากทางกระทรวงพลังงาน ภายในงานจะมีห้องเทคโนโลยี สาธิตนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ และยังมีการจัดบูธหน้าห้องสัมมนาของผลิตภัณฑ์โดยตรง

ต้องเป็น ผอก ผชร ผอส หรือ ผฉก ที่ได้รับเลขขึ้นทะเบียนจากทาง พพ แล้วเท่านั้น


ผชอ = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ประจำอาคารควบคุม
ผชร = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ประจำโรงงานควบคุม
ผอส = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ประจำอาคาร/โรงงานควบคุม
ผฉก = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเฉพาะกิจ ประจำอาคาร/โรงงานควบคุม
T-SIC ID = เลขขึ้นทะเบียนเป็นอาคาร/โรงงานควบคุม

สามารถสมัครได้จนถึงวันสัมมนาค่ะ แต่ทั้งนี้ทางเรารับจำนวนจำกัด!!!
จึงขอให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งใบสมัครมาสำรองรายชื่อก่อนนะคะ ผู้ที่สมัครมาหลังจากรุ่นนั้นเต็มจำนวนแล้ว ทางเราต้องขออนุญาตโยกไปรุ่นถัดไปค่ะ

( ดูสถานที่ในตารางกำหนดการ แจ้งโรงแรม จังหวัด ห้องสัมมนา)

ไม่จำกัดจำนวนค่ะ แต่ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็น ผู้รับผิดด้านพลังงานสามัญ หรืออาวุโส หรือผู้รับผิดชอบพลังงานเฉพาะกิจ เท่านั้นค่ะ

ไม่ได้จริงๆค่ะ เป็นข้อกำหนดของทางกระทรวง ที่จำกัดให้สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเท่านั้นค่ะ

ไม่ได้จริงๆค่ะ เป็นข้อกำหนดของทางกระทรวง ที่จำกัดให้สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเท่านั้นค่ะ

ไม่ได้จริงๆค่ะ เป็นข้อกำหนดของทางกระทรวง ที่จำกัดให้สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเท่านั้นค่ะ

สามารถสมัครได้เลยค่ะ ทั้งนี้รบกวนแจ้งเลข ผฉก 5 หลัก มาในใบสมัครด้วยนะคะ

สามารถสมัครได้ค่ะ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเลขโดย พพ แล้ว รบกวนแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ในการขอวุฒิบัตรจากทางกระทรวงพลังงานด้วยนะคะ

เลือกสำรองที่นั่ง ได้โดยวิธีดังนี้ (เลือกเพียง 1 วิธี)
1.  Fax หรือ scan ใบสมัครหน้าแรก ส่งมาที่ 053-893274 email : refreshpre@gmail.com
2. สมัคร online ทาง Website : http://refreshpre.ete.eng.cmu.ac.th
3. พิมพ์รายละเอียดข้อที่ 1,2 และ 6 พร้อมแนบเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลผู้สมัคร ส่งมาที่ refreshpre@gmail.com

เอกสารใบสมัครตัวจริง นำมายื่นหน้างาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ติดต่อสอบถาม โทร : 053-944905, 088-2528782

About us Help Privacy Contact Blog

(c) 2013 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่