Refresh PRE

ปี59-เทคโนโลยีระบบการจัดการพลังงานอาคาร (BEMs) และโรงงาน (FEMs)

ปี59-เทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ (water management)

ปี59-การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ฟอร์ม (E-FORM)

ปี59-ภาพรวมการสัมมนา REFRESH

ปี58-Organic Rankine cycle (ORC)

ปี58-Monitoring

ปี58-Solar Roof Top

ปี58-ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

Once-through Boiler

LED

LED

VSD Chiller

Absorption Heat Pump

Once-through Boiler

Chiller

Air Knife

Air Gun

รายละเอียดโครงการ

ตามที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีภาระผูกพันที่จะต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานหรืออาคาร ที่ตนสังกัดอยู่และต้องจัดทารายงานการจัดการพลังงานและขับเคลื่อนกิจกรรมที่ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้ตราไว้ใน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไข พ.ศ. 2550 เป็นบทบาทหนึ่งซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ แต่ในอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประจาในโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้น ๆ ซึ่งมีภารกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบในงานการผลิต หรือการควบคุมระบบการใช้พลังงานในระบบต่างๆ ดังนั้นการติดตามข่าวสารและการพัฒนาเทคโนโลยี ของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการผลิตและระบบหลักๆ ที่ใช้พลังงานในโรงานและอาคาร จึงเป็นข้อจากัดประการหนึ่ง และประการสาคัญ การเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค รายละเอียดของ specification และการใช้งานที่ได้ผลดีในที่อื่น ๆ ของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นข้อจากัดอย่างยิ่ง อีกทั้งความมั่นใจในการที่จะพิจารณาเลือกใช้งาน ว ัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเหล่านั้น ก็เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาให้วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เหล่านั้นเป็นไปด้วยความยากลาบาก


การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายนั้น เมื่อผู้ผ่านการสัมมนากลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานของตนเองในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านรูปแบบการสัมมนา และการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสาเร็จ ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน


โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ได้ดาเนินการ จัดสัมมนาและมีผู้ผ่านการสัมมนาแล้ว จานวนทั้งสิ้น 2,530 คน จากจานวนโรงงานและอาคารควบคุม 1,748 แห่ง ปีงบประมาณ 2558 มีผู้ผ่านการสัมมนาจานวนทั้งสิ้น 2,545 คน จากจานวนโรงงานและอาคารควบคุม 1,711 แห่ง และในปีงบประมาณ 2559 นี้ สพบ. มีเป้าหมายที่จะจัดสัมมนาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีผู้ผ่านการสัมมนา อีกไม่น้อยกว่า 2,500 คน และจะดาเนินการสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมจานวนผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานทั่วประเทศ

2.1 พื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกและจัดทาไว้แล้ว โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดของ specification ที่ใช้ในระบบการผลิต และระบบหลักๆ ที่ใช้พลังงานในโรงงานและอาคารให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนาไปถ่ายทอดให้กับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


2.2 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ทาการรวบรวมและสารวจ โดยให้ครอบคลุม ถึงspecifications ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้จัดจาหน่าย ผู้ออกแบบ และการติดตั้งใช้งาน


2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2559 ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน (อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้เข้ารับการสัมมนา

4.1. ผู้เข้ารับการสัมมนาจะต้องมีเวลาในการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาการสัมมนาทั้งหลักสูตร

4.2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และอาวุโสประจาอาคารและโรงงานควบคุม

5.1 ผชอ = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ประจำอาคารควบคุม 
5.2 ผชร = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ประจำโรงงานควบคุม
5.3 ผอส = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ประจำอาคาร/โรงงานควบคุม
5.4 ผฉก = ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเฉพาะกิจ ประจำอาคาร/โรงงานควบคุม

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) จะพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการสัมมนาที่เป็น ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญและอาวุโส ประจำอาคารและโรงงานควบคุม ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
ซึ่งประกอบด้วย

 • 1. ใบสมัครตัวจริง พร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด 1 x 1  นิ้ว พร้อมส่วนรับรองจากผู้บังคับบัญฃา
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงาน (ผชร./ผชอ./ผอส.) (ถ้ามี)
 • 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 • 1. เอกสารประกอบการสัมมนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 • 2. ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
 • 3. เข้าร่วมเสวนากับผู้แทนจาก พพ. นักวิชาการ ผู้เชียวชาญ เจ้าของเทคโนโลยี เจ้าของสถานประกอบการ และผู้ใช้งานจริง
 • 4. พบกับการสัมมนา แสดง สาธิต เทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเจ้าของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ผู้นำเข้า หรือผู้ออกแบบใช้งาน ที่เชี่ยวชาญ
 • 5. ได้เพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถในบทบาทของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านเทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ที่ใช้พลังงานในโรงงานและอาค4าร
 • 6. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในแต่ละหน่วยงาน
 • 7. เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและและกัน

About us Help Privacy Contact Blog

(c) 2013 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่