Refresh PRE

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมสัมนา (Online)

หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่นี่
** ผู้สมัครต้องเป็น ผชอ. ผชร. ผอส. หรือ ผฉก. ที่ได้รับเลขขึ้นทะเบียนจากทาง พพ แล้วเท่านั้น

ผู้สมัครผ่านระบบ Online จะต้องแนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วนทั้ง 3 รายการ ดังนี้
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
3) สำเนาหนังสือยืนยัน/วุฒิบัตรการเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าร่วมสัมนา
คำนำหน้าชื่อ ( * )
ชื่อ-นามสกุล ( * )
เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก( * )
อายุ ( * )
ปี
เลขที่ผู้รับผิดชอบพลังงาน ( * )
ค้นหา
บัตรประจําตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ( * )
ที่อยู่ผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร( * )
ถนน
แขวง/ตำบล( * )
เขต/อำเภอ( * )
จังหวัด( * )
รหัสไปรษณีย์( * )
โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ไม่มีขีด( * )
อีเมล์( * )
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร( * )
สาขา( * )
ตำแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน ( * )
ประสบการณ์การทำงานด้านพลังงาน ( * )
ปี
ส่วนที่ 2 รายละเอียดสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน( * )
TSIC-ID ( * )
ค้นหา
ขนาดการใช้พลังงานของ
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า(kVA)
หรือขนาดมิเตอร์ (kW)
หรือปริมาณการใช้พลังงาน (ล้าน MJ/ปี)
(ขนาดมิเตอร์ตั้งแต่ 1,000 kW หรือมีหม้อแปลงตั้งแต่ 1,175 kVA หรือใช้พลังงานรวมมากกว่า 20 ล้านMJ/ปี)
ที่อยู่หน่วยงาน ( * )
ถนน
แขวง/ตำบล ( * )
เขต/อำเภอ ( * )
จังหวัด ( * )
รหัสไปรษณีย์ ( * )
โทรศัพท์สำนักงาน ( * )
โทรสาร
สังกัดองค์กรของ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการอบรม
รุ่นที่ต้องการเข้าร่วมอบรม ( * )
ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ
** ไฟล์ที่สามารถ upload ได้ คือ รูปภาพ .jpg, .gif, .png, ไฟล์ PDF, ไฟล์ Microsoft word
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
สำเนาหนังสือยืนยัน/วุฒิบัตรการเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม
 

About us Help Privacy Contact Blog

(c) 2013 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่